ALGEMENE VOORWAARDEN van de Eenmanszaak “Hemmes Tuin&Lifestyle” gevestigd te Coevorden aan de Krimweg 34D.
Opdrachtgever en Hemmes Tuin&Lifestyle ; leveringen en betalingen, algemeen.
1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die enige opdracht aan Hemmes Tuin&Lifestyle
geeft. Onder Hemmes Tuin&Lifestyle wordt verstaan: de eenmanszaak Hemmes Tuin&Lifestyle ,
gevestigd en kantoor houdende te Coevorden aan de Krimweg 34D.
1.2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied waar Hemmes Tuin&Lifestyle is gevestigd. Alle
betalingen aan Hemmes Tuin&Lifestyle dienen te geschieden ten kantore van Hemmes Tuin&Lifestyle.
1.3. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever
voldoende kredietwaardig is, een en ander ter beoordeling van Hemmes Tuin&Lifestyle.
Hemmes Tuin&Lifestyle is steeds gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, een aanvullende (aan)betaling te vragen
van de opdrachtgever of een andere zekerheid van de opdrachtgever te vragen,
1.4. Hemmes Tuin&Lifestyle is steeds gerechtigd een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk
door een of meerdere andere ondernemingen te doen c.q, laten uitvoeren.
Offertes
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een offerte is voor Hemmes Tuin&Lifestyle pas bindend indien opdrachtgever de offerte
onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Hemmes Tuin&Lifestyle vervolgens aan opdrachtgever de tot stand
gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging.
2.2. Onverminderd het bepaalde in 2.1. bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die
meerdere goederen en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen
verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de
aanvrager in rekening worden gebracht.
2.4. Een opdracht bindt Hemmes Tuin&Lifestyle eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft
bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen.
2.5.1. Indien en voorzover Hemmes Tuin&Lifestyle goederen, materialen, modellen of monsters heeft
getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de
uiteindelijk te leveren goederen daaraan dienen te beantwoorden.
Ten aanzien van getoonde foto’s, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld
prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken.
Hemmes Tuin&Lifestyle is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera,
voorkomende kennelijke vergissingen noch is Hemmes Tuin&Lifestyle aansprakelijk voor eventuele
daaruit voortvloeiende schades.
2.5.2. Het gebruik van alle door Hemmes Tuin&Lifestyle in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera
gebruikte foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Hemmes Tuin&Lifestyle
voorbehouden. Het verstrekken van foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, door Hemmes
Tuin&Lifestyle aan opdrachtgever geschiedt bij wijze van presentatie/voorbeeld c.q. aanduiding en
heeft niet tot doel de exclusieve rechten van Hemmes Tuin&Lifestyle ten aanzien van die foto’s,
afbeeldingen, tekeningen, et cetera, geheel of ten dele prijs te geven.
2.6. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als exclusief omzetbelasting
en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage.
Wiizigingen in de opdracht
3.1. Hemmes Tuin&Lifestyle is niet verplicht om, nadat Hemmes Tuin&Lifestyle een opdracht heeft
bevestigd, wijzigingen in de uitvoering daarvan door te voeren.
Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is
het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever.
Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijk
opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.
Eigendommen van opdrachtgever
4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Hemmes Tuin&Lifestyle zijn
toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Hemmes Tuin&Lifestyle dezelfde
zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt.
4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt
opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld
risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.
Transport; risico’s
5.1. De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde goederen zijn voor risico van opdrachtgever
vanaf het moment dat deze goederen voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s)
van Hemmes Tuin&Lifestyle verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien
Hemmes Tuin&Lifestyle (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt.
5.2. Het risico met betrekking tot de door Hemmes Tuin&Lifestyle voor opdrachtgever op afroep of te
leveren goederen is voor opdrachtgever zodra de goederen in c.q. op de opslagruimte(s) van Hemmes
Tuin&Lifestyle ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden.
5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan cliënt opdrachtgever zelf voor
adequate verzekering zorg te dragen.
5.4. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief
of op het reçu geldt als bewijs dat de goederen in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn
afgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Hemmes Tuin&Lifestyle zijn geleverd en de
opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt opdrachtgever Hemmes
Tuin&Lifestyle hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – op de hoogte te stellen.
Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Hemmes Tuin&Lifestyle geen
reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer
voor rekening van Hemmes Tuin&Lifestyle, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
Afname, aflevering, leveringstermiinen
6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na
gereedkomen danwel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te
nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen
geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze
vervoers- en opslagkosten, zoals Hemmes Tuin&Lifestyle die dan in rekening brengt, te voldoen.
6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal
bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal
bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft
Hemmes Tuin&Lifestyle te hare keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijk
wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren,
onverminderd het recht van Hemmes Tuin&Lifestyle op schadevergoeding als bepaald bij
“Annuleringen”.
6.3. De door Hemmes Tuin&Lifestyle aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij
benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk
door de directie van Hemmes Tuin&Lifestyle aldus is bevestigd.
Herroepingsrecht
7.1 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst
van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient
de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel
zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
heeft teruggezonden, is de koop een feit.
7.2 Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd
kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is
gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
7.3 Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
• voor losse kranten en tijdschriften;
• voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken;
• voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
• betreffende weddenschappen en loterijen.
7.4. Indien de voortgang in de levering van het werk (de goederen) wordt vertraagd door de
opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Tuin&Lifestyle over een deel van de totaal
opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de
overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de
opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden
voldaan.
Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en
zonder aftrek van enige korting en steeds binnen acht dagen na factuurdatum.
8.2. Hemmes Tuin&Lifestyle is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende
zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken,
indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt.
8.3. Wanneer Hemmes Tuin&Lifestyle goederen voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op
afroep moet afleveren, dan heeft Hemmes Tuin&Lifestyle het recht minimaal 30% van de koopsom van
de totaal gereed liggende goederen als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Voldoening van de betreffende factuur dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.
8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld
in art. 6:119a BW aan Hemmes Tuin&Lifestyle verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat
Hemmes Tuin&Lifestyle hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke
moet worden gesteld.
8.5. Bij levering van de goederen in deelpartijen is Hemmes Tuin&Lifestyle gerechtigd voor elke
gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen acht dagen na
factuurdatum dient te worden voldaan.
8.6. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te
schorten.
8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Hemmes
Tuin&Lifestyle heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te
stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het
door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen
minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00.
Reclames
9.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na aflevering van de
goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid
heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Hemmes Tuin&Lifestyle kunnen laten
gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt of heeft laten be- of verwerken of
heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de goederen oorspronkelijk door opdrachtgever
zijn ontvangen, danwel heeft doorverkocht aan derden.
9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele
leverantie.
9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan
later presteren door Hemmes Tuin&Lifestyle, heeft Hemmes Tuin&Lifestyle het recht voor ondeugdelijk
werk goed werk en voor ondeugdelijke goederen deugdelijke goederen te leveren.
9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of
aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd.
9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de
geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
9.6. Verkleuringen van goederen, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven
de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
Afwiikingen
10.1. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de
daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde
goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot
afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een
gemiddelde uit de levering worden genomen.
10.3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Tuindeco
geleverde goederen, geven geen reden tot afkeuring.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1. Alle door Hemmes Tuin&Lifestyle, al dan niet door be- of verwerking, aan de opdrachtgever te
leveren goederen blijven eigendom van Hemmes Tuin&Lifestyle totdat opdrachtgever de koopsom van
de goederen volledig zal hebben voldaan. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk,
dan blijven de goederen eigendom van Hemmes Tuin&Lifestyle totdat opdrachtgever alles zal hebben
voldaan dat uit hoofde van het werk aan Hemmes Tuin&Lifestyle verschuldigd zal worden. Een verzuim
van Hemmes Tuin&Lifestyle kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op
opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
11.2. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Hemmes Tuin&Lifestyle niet
gehouden tot afgifte van bepaalde goederen. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien
opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van:
– de koopsom voor de betreffende goederen;
– het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de goederen deel
uitmaakt;
– andere leveringen en andere werken welke Hemmes Tuin&Lifestyle regelmatig doet c.q.
uitvoert voor
opdrachtgever.
Voorzover nodig machtigt opdrachtgever Hemmes Tuin&Lifestyle om, indien dat voor het uitoefenen
van het
retentierecht nodig is, de of te leveren goederen en/of het terrein waarop zich de of te leveren goederen
en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever
te houden.
Annulerinqen
12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Hemmes Tuin&Lifestyle bevestigde order annuleert is
opdrachtgever gehouden aan Hemmes Tuin&Lifestyle de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Hemmes Tuin&Lifestyle
30% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of
werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen.
Overmacht
13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Hemmes
Tuin&Lifestyle voordoet tengevolge van een of meerdere niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle toe te
rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het
recht op opschorting van zijn verplichting jegens Hemmes Tuin&Lifestyle, noch op recht op verrekening,
noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding.
13.2. Tot de niet aan Hemmes Tuin&Lifestyle toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval
gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden,
maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder
maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Hemmes Tuin&Lifestyle
of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven,
stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van Hemmes Tuin&Lifestyle, belemmerende maatregelen van enige overheid,
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Hemmes Tuin&Lifestyle, dan wel in de middelen van
vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
voorzienbaar.
13.3. In geval van overmacht zal Hemmes Tuin&Lifestyle daarvan onverwijld mededeling doen aan
opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van
Hemmes Tuin&Lifestyle van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de
verplichting om van Hemmes Tuin&Lifestyle of te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde
gedeelte van de order.
Priiswijzigingen
14.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabrikaten, die voor de
uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere
arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige
wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Hemmes
Tuin&Lifestyle in het buitenland te kopen goederen of halffabrikaten) en dergelijke omstandigheden
binnen een maand na aanvaarding van een order, is Hemmes Tuin&Lifestyle gerechtigd de
overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht
dienovereenkomstig te verhogen.
14.2 Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens
grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.
Garanties/aansprakeliikheid
15.1. Op alle door Hemmes Tuin&Lifestyle geleverde goederen verstrekt Hemmes Tuin&Lifestyle
slechts de garantie die Hemmes Tuin&Lifestyle dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers.
15.2. De aansprakelijkheid van Hemmes Tuin&Lifestyle uit hoofde van enigerlei overeenkomst is
beperkt tot nakoming door Hemmes Tuin&Lifestyle van de uit die overeenkomst direct volgende
verplichtingen van tot stand brenging van een werk, overdracht, aflevering, be- of verwerking of
anderszins uitvoering van de overeenkomst. Hemmes Tuin&Lifestyle is niet aansprakelijk voor de door
opdrachtgever geleden bedrijfs- of andere (indirecte) schade.
15.3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Hemmes Tuin&Lifestyle beperkt zijn tot hetgeen valt
onder de dekking van een verzekering volgens de polisvoorwaarden zoals die in de branche van
Hemmes Tuin&Lifestyle als verplicht c.q. algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen.
15.4. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is Hemmes Tuin&Lifestyle niet aansprakelijk
voor kosten, schaden en interessen, welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– schending van de octrooien, modellen, auteursrechten en andere industriele eigendom en van
licenties, of van andere rechten van derden zoals ontwerpen en beschermende procedes,
wanneer Hemmes Tuin&Lifestyle de overeenkomst uitvoert volgens de door of vanwege
opdrachtgever verstrekte gegevens;
– gebreken in de zin van de wetgeving op de productaansprakelijkheid in door Hemmes
Tuin&Lifestyle geleverde of voor opdrachtgever be- of verwerkte zaken, welke Hemmes
Tuin&Lifestyle niet in het verkeer heeft gebracht;
– handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n), dan wel enige
andere derde, die door dan we[ vanwege opdrachtgever te werk is gesteld of als zijn
gemachtigde optreedt;
– overschrijding van de termijnen van (op)levering indien de oorzaak van de overschrijding niet
aan Hemmes Tuin&Lifestyle is toe te rekennen;
– het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst ondeugdelijke en/of ongeschikte
materialen, indien het ondeugdelijke of ongeschikte en de onbekendheid daarmee niet aan
Hemmes Tuin&Lifestyle is toe te rekenen;
– enig optreden van Hemmes Tuin&Lifestyle, zijn ondergeschikten of andere bij de uitvoering van
de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de
zijde van Tuindeco/haar bedrijf.
Draagwiidte Ieveringsvoorwaarden
16.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Hemmes
Tuin&Lifestyle te kennen en deze te accepteren.
Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de
leveringsvoorwaarden van Hemmes Tuin&Lifestyle, dan worden deze afwijkende bepalingen door
Hemmes Tuin&Lifestyle niet geaccepteerd. De voorwaarden van Hemmes Tuin&Lifestyle prevaleren.
Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle overeenkomsten tussen Hemmes Tuin&Lifestyle en opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen Hemmes Tuin&Lifestyle en opdrachtgever zijn onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Assen.
17.3. Voor consumenten in de EU is tevens ook mogelijk om klachten aan te melden via het
ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via
het platform van de Europese Unie.”
******
Vastgesteld door de directie van Hemmes Tuin&Lifestyle, januari 2024